Общи условия

Сдружение "Тугедър фор" е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, вписано в Трговския регистър с ЕИК 205628598. Сдружението инициира и създава кампании, с цел подпомагане на семейства в нужда – възрастни хора, социално слаби семейства, самотни майки, хора с увреждания и други. Сдружението разчита на финансови и продуктови корпоративни и индивидуални дарения.

 

Достъпът до www.togetherfor.eu (накратко “Уебсайт” или “Сайт”) и използването му са подчинени на следните „Общи условия за използване” и на всички съответни приложими закони в Република България. С посещаването и/или използването на Уебсайта потребителите се съгласяват да спазват настоящите Общи условия за използване. 

В Уебсайта на Together For има връзки и към други източници и интернет страници, в които може да има различни условия за ползване от настоящите. 

Уебсайтът на Together For съдържа много елементи, които са защитени от националните, европейски и международни закони за авторски и други права на интелектуална собственост, като например (но без ограничаване до изброените) търговски марки, търговски наименования, логотипи, снимки, видео, музика, текстове и графичeн дизайн на Уебсайта (наричани по-нататък Съдържание). При спазване на всички допълнителни ограничения, произтичащи от приложимите закони, за защита на тези права се прилагат следните ограничения при използването на Уебсайта.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Нито една част от този Уебсайт не може да бъде копирана по електронен или друг начин, освен до степен, необходима за ефективни справки и за използване на предлаганите от него услуги. Възпроизвеждането, на която и да е част от Уебсайта, е изрично забранено. 

Together For позволява на потребителите да ползват Уебсайта и Съдържанието му единствено за персонални дарителски и информационни цели – при положение, че спазват всички указания за авторски права и други указания за собственост – и забранява използването на Уебсайта и Съдържанието му за всякакви търговски цели. 

В този сайт може да има връзки към външни интернет сайтове. Препратките към външни сайтове са поставени единствено за улеснение на потребителя и Together For не носи отговорност за собствениците и операторите на тези уебсайтове или за услуги, предоставени на тях, нито за тяхното съдържание; не приема и не се обвързва с условия, гаранции или други декларации, свързани с тях, и не приема задължения, свързани с тях (вкл. задължения, произтичащи от иск за нарушаване на правата върху интелектуална собственост на трети лица, въз основа на съдържанието на някой от интернет сайтовете , към които има връзки, включени в Уебсайта на Together For). 

С приемане на настоящите Общи условия за ползване потребителите нямат право да възпроизвеждат (чрез разпечатване, запазване върху носител или по друг начин), разпространяват, излъчват, променят по какъвто и да е начин, както и по друг начин да използват материали, включени в този Уебсайт, освен по начините, допустими съгласно Общите условия. Тези ограничения важат за целите материали или за части от тях. 

Потребителите нямат право да премахват от материалите, копирани или разпечатани от този уебсайт, предупредителните указания за авторско право, търговските марки или друга интелектуална собственост, съдържаща се в оригинала.

ЗЛОУПОТРЕБА

Използването на Уебсайта или на Съдържанието по начин, който затруднява останалите потребители, нарушава правата им, прекъсва правилното функциониране на Уебсайта по друг начин или оказва неблагоприятно влияние върху предоставената информация и/или софтуера, който контролира функционирането й, е строго забранено. Използването на Уебсайта чрез заобикаляне на мерките за защита на запазените му части не е разрешено. Използването на Уебсайта, по начин, по който би могъл да се счита за представляващо или насърчаващо поведение, което би могло да се счита за криминално престъпление, да дава повод за търсене на гражданска отговорност или да противоречи по друг начин на законодателството на някоя държава, е забранено.

ОТГОВОРНОСТ

Нито Together For, нито която и да е друга страна, участвала при създаването, изграждането или предлагането на Уебсайта, не носи отговорност за никакви загуби, щети или разходи, преки, странични, последващи, специални или типични повреди, произтичащи от използването на Уебсайта и/или услугите (включително отговорността за закъснения или неточности при предаването на информация, за прекъсване, временно или окончателно прекратяване на показването на този Уебсайт), освен ако такава щета не е резултат от умишлени виновни действия от страна на Together For. 

Together For не носи отговорност за никакви повреди на компютърно оборудване или заразяването му с вируси вследствие на достъп, използване или разглеждане на Уебсайта или използването на Съдържанието му.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Администраторите на Together For обработват и използват данните, събрани или предоставени от посетителите на Уебсайта, съгласно действащите нормативни разпоредби относно поверителността и защитата на личните данни. Включените на Уебсайта връзки към други интернет сайтове не попадат в обхвата на декларацията за поверителност и защита на личните данни.

ПРЕНОС НА ЛИЧНИ ДАННИ ДО ТРЕТИ ЛИЦА

Информацията и личните данни, които потребителите предоставят на уебсайта www.togetherfor.eu не са публични и няма да бъдат разкривани на трети лица, освен в случаите, предвидени от закона или когато това е необходимо за извършване на заявените от потребителите дейности. Together For гарантира, че името и адресът на потребителите няма да бъдат продавани, заменяни или отдавани под наем, ще бъдат използвани само за кореспонденция и ще спазва пълна конфиденциалност. 

Together For не е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни от случайно или незаконно унищожаване, от случайна загуба, неправомерен достъп, разпространение или изменение, както и от други незаконни форми на обработване. Личните данни на потребителите се събират само за определените от закона цели и се обработват съгласно изискванията на закона.

ДЕКЛАРИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

С публикуването на лични данни в някоя от секциите на уеб страницата на Together For, потребителите декларират, че: 

 

 • предоставят личните си данни доброволно и по собствено желание; 

 • имат право да откажат да дадат съгласие за обработване на личните си данни или да оттеглят вече даденото съгласие по всяко време с предизвестие до Together For; 

 • дават съгласие предоставените от тях лични данни да бъдат съхранявани, обработвани и предоставяни от Together For съгласно настоящите условия и разпоредбите на българското законодателство; 

 • са запознати с правата им на достъп и на коригиране на събраните данни чрез подаване на заявление до Together For, както и с последиците от отказ за предоставяне на данните;
   
 • дават своето съгласие да им се изпращат съобщения относно дейността на Together For, включително организираните от сдружението кампании и начина на разходване на дарените им средства.
ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Финансова информация за потребителите, ползващи услугата за онлайн дарения, не попада в базата данни на Together Fors, а се предава директно към системите за онлайн разплащания на KindLink, PayPal Inc, BrainTree, Борика-Банксервиз АД (БОРИКА). След завършване на регистрацията в специализираните секции на Уебсайта, заявената сума за дарение се превежда автоматично към дарителската сметка на Together For. 

Онлайн даренията се извършват в съответствие с Общите условия за ползване на системите за онлайн разплащания на, KindLink, PayPal Inc, BrainTree и БОРИКА.

СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Когато посещавате Уебсайта togetherfor.eu, сървърите автоматично записват и анализират техническите данни за потребителския достъп, като например IP адреса на потребителите, предоставен от техния интернет доставчик, информация за интернет браузъра, който използват, Интернет сайта, от който посещават togetherfor.eu, включително дата и час на всяко посещение. Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретно лице. Данните се използват, за да се анализират кои секции на Сайта представляват най-голям интерес за потребителите, с цел Уебсайтът да се направи по – интересен и по-удобен за ползване от потребителите, както и да се установят всякакви технически проблеми във възможно най-кратък срок. Потребителите могат да използват повечето секции на Уебсайта без да предоставят личните си данни. Предоставените данни се използват единствено, ако това е абсолютно необходимо и само при положение, че същите се предоставят от потребителите доброволно и съзнателно.

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

За да могат потребителите да получават най-подходящата информация и най-добрите услуги, когато посещават Уебсайта togetherfor.eu, се събират данни чрез употреба на т. нар. „бисквитки“ (cookies). Това помага (а също и на други упълномощени трети страни) да бъде осигурено персонализирано преживяване на посетителите на Сайта. Освен това позволява да се подобрят услугите, така че потребителите лесно да намерят това, което търсят.

Какво представляват бисквитките? 
Бисквитките са малки частици данни, които се изпращат до браузъра на потребителите от уеб сървър и се съхраняват на тяхното устройство, така че сайтът да може да разпознае техния компютър. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на компютъра на потребителите или мобилно устройство за дълъг период от време. Сесийните бисквитки се поставят временно в компютъра им, когато посещават интернет сайт, но изчезват, когато затворят страницата, което означава, че те не се съхраняват за постоянно на тяхното устройство. Повечето компании използват бисквитки на сайтовете си, за да подобрят използваемостта. Бисквитките не могат да навредят на файловете на потребителите или да увеличат риска от вируси в компютъра им.

Together For и доставчиците на услуги могат да използват следните видове бисквитки: 

Задължителни бисквитки (essential cookies). 

Тези бисквитки са строго необходими, за да може уебсайтът да изпълнява своите функции. Използват се за: 

да се установи автентичността и самоличността на потребителите, когато използват Уебсайта, за да могат да получат по- добро качество на предлаганите услуги; 

да се изпълняват Общите условия на Уебсайта и да се поддържа сигурността на предлаганите му услуги; 

Бисквитки за ефективност и функционалност (Performance and functionality cookies): 

Тези бисквитки не са строго необходими, но позволяват да се персонализира онлайн преживяването на потребителите в Уебсайта. Използват се за:

 • да се запомнят потребителските предпочитания, така че да не е нужно всеки път да вкарват информация, която вече са предоставили;
 • да събират информация за начина, по който потребителите използват Уебсайта, така че да може да се подобри Уебсайтът и и да се извършва пазарни проучвания (например: информация за популярни страници, навици на гледане, брой на кликовете, брой на споделянията, харесвания за дадена статия, последни посетени страници);

Бисквитките се използват за: 

 • да се получи информация за начина, по който потребителите използват Уебсайта, като например страници, които посещават или как реагират на реклами, за да им се предоставят реклами, които са съобразени с тях;
 • да се определи кои са най-популярните части от Уебсайта;
 • да се следи как се използват услугите на Уебсайта
 • да се следи за успеха на дадена кампания;
 • да се определя честотата посещаване на Уебсайта;
 • анкетиране на потребители на Уебсайта, с цел обратна връзка, за подобряване и оптимизация на функционалности и съдържание на Сайта.

Често тези бисквитки целят предоставянето на реклами, които са съобразени с потребителите – както в Сайта, така и извън тях. Този тип реклами са известни като „реклама, базирана на интересите“.


Сесийни бисквитки 
Възможно е използването на сесийни бисквитки за:

– да се разпознава, когато потребителите се връщат на Уебсайта и използват определени услуги;


Как се използват бисквитките?
Информацията от бисквитките се използва, за да направим Интернет страница по-приятна и лесна за използване от потребителите и за да се да осигури персонализирани препоръки.

Бисквитки на трети страни: 
Използват се и някои бисквитки на трети страни, като част от предлаганите услуги на Сайта. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от уебсайта togetherfor.eu. По-долу са изброени бисквитките на трети страни, които се използват. Някои тях могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на браузъра на потребителите. За други е необходимо потребителите да посетят съответните сайтове и да следват осигурените инструкции.

GOOGLE ANALYTICS – за да генерира статистика за трафика на сайтовете и източниците на трафик, както и за конвертиране на мерките и продажбите – за отказ вижте тук https://support.google.com/analytics/answer/181881 

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА КОНВЕРСИИТЕ ЧРЕЗ FACEBOOK РЕКЛАМИ (FACEBOOK, INC.) 
Проследяване на конверсиите чрез Facebook Реклами (Facebook Ads conversion tracking) e услуга за анализ, предоставяна от Facebook, Inc., която свързва данните от рекламната мрежа на Facebook с действията, извършвани чрез настоящото приложение.

Събирани лични данни: бисквитки и данни за потреблението. 

Място на обработка: САЩ – Политика на поверителност 

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА КОНВЕРСИИТЕ ЧРЕЗ GOOGLE ADWORDS (GOOGLE INC.) 
Проследяването на конверсиите чрез Google AdWords (Google AdWords conversion tracking) е услуга за анализ, предоставяна от Google Inc., която свързва данните от рекламната мрежа на Google AdWords с действията, осъществявани чрез настоящото приложение. 

Събирани лични данни: бисквитки и данни за потреблението. 
Място на обработка: САЩ – Политика на поверителност

GOOGLE ANALYTICS С АНОНИМИЗИРАН IP АДРЕС (GOOGLE INC.) 

Google Analytics е услуга за уеб анализ, предоставяна от Google Inc. (по-долу само “Google”). Google използва събираните данни, за да проследява и изследва ползването на настоящото приложение, да изготвя отчети за дейностите и да ги споделя за целите на други услуги на Google. 

Google може да използва събираните данни, за да контекстуализира и персонализира рекламите от собствената си рекламна мрежа. 
Тази функция на Google Analytics анонимизира IP адреса на потребителите. Това се осъществява чрез съкращаване на потребителските IP адреси в държавите – членки на Европейския съюз или в други държави, които са страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Пълният IP адрес се изпраща към сървър на Google и се съкращава в САЩ само в изключителни случаи.

Събирани лични данни: бисквитки и данни за потреблението 
Място на обработка: САЩ – Политика на поверителност – Отказ (Opt Out) 

РАЗШИРЕНИE ЗА DISPLAY ADVERTISING В GOOGLE ANALYTICS (GOOGLE INC.)  
Услугата Google Analytics за настоящото приложение може да ползва рекламиране чрез Google въз основа на интересите, данни за аудиторията на трети лица и информация от бисквитката DoubleClick (DoubleClick Cookie), за да разшири услугата на анализа чрез демографски данни и данни за интересите и за взаимодействието на потребителите с рекламните съобщения. 

Събирани лични данни: бисквитки и данни за потреблението 
Място на обработка: САЩ – Политика на поверителност – Отказ (Opt Out)

Как се изтриват бисквитки? 
Потребителите могат сами да избират дали да приемат бисквитките или не. Ако искат да знаят кога техният компютър получава бисквитка, могат да настроят браузъра си така, че той да ги уведомява за това. Така имат възможност да приемат или откажат дадена бисквитка. Техният компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искат да разберат как да направят това, могат да посетят aboutcookies.org. Потребителите трябва да имат предвид, че промените в браузъра, с които се деактивира функцията за бисквитки, ще попречат на части от нашия Сайт да функционират правилно.

ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И В ПОДДРЪЖКАТА НА УЕБСАЙТА

Together For може периодично да извършва промени в Общите условия за ползване и в ограничаването на отговорността, установени по-горе. При влизането си в този уебсайт потребителите приемат действащите в момента общи условия, както и ограничаването на отговорността. Те са задължени да спазват всички подобни изменения и поправки и следователно е необходимо да посещават периодично тази уеб страница, за да преглеждат актуалните за момента Общи условия за използване. 

Together For може по всяко време да променя формата и съдържанието на Уебсайта. 

Together For може по всяко време да спре функционирането на този Уебсайт с цел подновяване на съдържанието или по друга причина. 

Together For си запазва правото да прекрати достъпа до този Уебсайт по всяко време без предизвестие.

ЗА КОНТАКТИ

При въпроси, коментари и искания, свързани с тази Политика за бисквитките, потребителите могат да пишат на office@togetherfor.eu. 

Тази политика е осъвременена за последен път на 19.06.2019