„Лагер за всички“

Изграждане на интеграционен лагер за деца и младежи с увреждания, където в защитена среда за взаимопомощ ще получат възможност за създаване на контакти, изграждане на чувство за единност и солидарност. Целта на лагера е да бъдат срещнати двата свята на деца с и без увреждания, защото:

 

  1. Децата в институции, или тези с увреждания нямат възможността да излизат извън местата, където живеят.
  2. Нямат достатъчно социални контакти извън своята среда.
  3. Рядко са им предоставяни възможности да се запознаят с традициите и обичаите в България от 1-во лице.
  4. Никога или рядко са излизали извън населеното място и са посещавали български села и техния бит.
  5. Подрастващото поколение не е научено да бъде толерантно към различните, не познава техните нужди и не знае как би могло да им помогне.
  6. Децата в институции и подрастващите нямат изградени трудови навици.
  7. Запознаване с историята и бита, показване на възможностите за добър живот и развитие на българското село.
  8. Установяване на стабилна връзка и взаимодействие между институции (училища, центрове, общини), Бизнес (компаниите дарители) и сдруженията (освен ние в проекта ще включим като помощници и други сдружения - за занаяти, еко организации, читалища и др.)